Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
26°C

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze: sprzątaczka OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

Ocena 0/5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze:

sprzątaczka

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: od marca 2023r.

 

1. Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum podstawowe,

g) wysoka kultura osobista,

h) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

i) dokładność i solidność w dbaniu o czystość i powierzone mienie placówki.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista,

c) odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

 

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) kreatywność,

e) obowiązkowość,

f) rzetelność,

g) zaangażowanie i odporność na stres,

h) uczciwość.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżące utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych pomieszczeniach, a w szczególności:

- sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, klatki schodowej oraz korytarzy;

b) utrzymanie stałej czystości posesji i zieleni przed wejściem do budynku i wokół budynku;

c) bieżące mycie okien i drzwi;

d) przestrzeganie zasad bhp i p-poż;

e) sprawowanie opieki nad zabezpieczeniem budynku-otwieranie i zamykanie budynku OPS.

Uszczegółowiony zakres czynności zostanie udostępniony w momencie podpisywania umowy o pracę.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV, z opisem dotychczasowej pracy zawodowej- własnoręcznie podpisany,

! CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz.1000)

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

c) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy) – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

d) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, 

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

i) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna 

 

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do

przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Dokumenty należy własnoręcznie podpisać !!!!!!!!

 

6. Postępowanie dotyczące konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, przy ul. Leśna 4 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:

Podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Konkurs na stanowisko sprzątaczki” należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem (sekretariat) lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leśna 4

77-330 Czarne

lub na e-mail

pomoc@opsczarne.pl

 

w terminie od 28.02.2023 do 07.03.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 13:00)

 

 Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e!

 

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS Czarne i na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.czarne.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4 w pokoju nr 8.

 

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1.               Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ul. Leśna 4, 77-330 Czarne;

2.               Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisku pracy (art.6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust 1 lit. a RODO);

3.               W przypadku wygrania konkursu, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem przez okres co najmniej 3 miesięcy;

a)               Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

b)              W przypadku wygrania konkursu, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej;

c)               Dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne w ogłoszeniu o konkursie będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

4.               Pozostałe dokumenty aplikacyjne – w przypadku, gdy Pani/Pan nie zgłosi się po ich odbiór, zostaną komisyjne zniszczone po upływie miesiąca od daty zakończenia konkursu;

5.               W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.               Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO;

7.               Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów praw jest niezbędne, zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych niewynikających z przepisów jest dobrowolne.

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną

Czarne, dnia …………………………………..

       

                                                                                                               Kierownik

                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                              w Czarnem

                                                                                                            Alina Stojak

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.