Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
26°C

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnych i grupowych ds. uzależnień, porad dla osób uwikłanych w przemoc oraz terapii dla sprawców przemocy, poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego

Ocena 0/5

Czarne, 22 grudzień 2022 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie porad i konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnych i grupowych ds. uzależnień, porad dla osób uwikłanych w przemoc oraz terapii dla sprawców przemocy, poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego.

 

 

W związku z art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 

1.        Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, tel./fax 59 83 32 081.

2.        Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad i konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnych i grupowych ds. uzależnień, porad dla osób uwikłanych w przemoc oraz terapii dla sprawców przemocy, poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego. W związku z powyższym OPS w Czarnem poszukuje specjalistów do prowadzenia:

a)     poradnictwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i uwikłanych w przemoc;

b)     poradnictwa psychologicznego;

c)     konsultacji, terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

d)     porad dla osób uwikłanych w przemoc oraz terapii dla sprawców przemocy;

3.        Termin realizacji zamówienia: styczeń 2023- grudzień 2023r.

4.        Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.        Niezbędne wymagania:

a.    posiadanie wykształcenia wyższego psychologicznego, wyższego prawniczego, certyfikatu specjalisty terapii uzależnień, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia.

b.   posiadanie dokumentów potwierdzających w/w wykształcenie.

 

  1. Inne istotne warunki zamówienia:

a.      Warunki współpracy – umowa zlecenia.

b.      Szacunkowa liczba godzin

- psycholog- dyżur w godzinach 8:00-15:00 do 15 godzin miesięcznie

- psycholog- dyżur w godzinach 15:00-18:00  raz w tygodniu do 15 godzin miesięcznie

- terapeuta ds. uzależnień – dyżur w godz. 15:00-18:00 do 15 godzin miesięcznie

- terapeuta ds. uzależnień – grupowe spotkania z osobami uzależnionymi do 15 godzin miesięcznie

- prawnik- dyżur w godz. 15:00-18:00 do 15 godzin miesięcznie

- specjalista ds. przemocy- dyżur w godz. 15:00-18:00 do 15 godzin miesięcznie.

 

c.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin (na podstawie wystawionego rachunku).

d.      W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

 

  1. Informacje dodatkowe:
  • niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy;
  • otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego;
  • po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem;
  • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, co oznacza możliwość złożenia oferty na prowadzenie jednego rodzaju usług wymienionych w punkcie 2 z określeniem liczby godzin możliwych do zrealizowania przez danego Wykonawcę.
  1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług”. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
  2. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 8, pocztą: ul. Leśna 4, 77 330 Czarne, pocztą elektroniczną na adres: pomoc@opsczarne.pl lub faksem: 59 83 32 081.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, pok. nr 8, do dnia 30 grudnia 2022r., do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby OPS w Czarnem)

 

 

Kierownik OPS Czarne

          Alina Stojak

                                     

 

 

Załącznik nr 1

......................................, dn ..............................

…............................................................

 

................................................................

 

............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

           

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

świadczenie usług

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie …............................................... w wymiarze ……................. godzin miesięcznie za cenę brutto …………..…..……………. zł za 1 godzinę (60 minut) świadczonych usług, słownie: …..........................................................

1.        Termin realizacji zamówienia: .........................................................................................

2.        Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3.        Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

4.        Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów, o których mowa w punkcie 5 ppkt a;

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

 

……….............................................................

                                                                               podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................., dn. ..............................                          

Załącznik nr 2

 

 

Oświadczenie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem,

 

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, z siedzibą przy ul. Leśnej 4, 77-330 Czarne.

2. Z Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem mailowym pomoc@opsczarne.pl oraz telefonicznie pod numerem 59 83 32 081.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b RODO jako niezbędne do realizacji zadań określonych w Statucie OPS nadanym uchwałą nr 0007.56.2017z dnia 16 października 2017r. Rady Miejskiej w Czarnem.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie odrębnych przepisów prawa w celu ustalania prawa do świadczeń, a w poszczególnych przypadkach- na podstawie Pani/Pana zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.

5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informacyjną Administratorowi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 553 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14,poz.67).

7. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO,

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO.

8. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia. Konsekwencją niepodania przez  Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz przetworzeniu.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w pkt.1 Informacji.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ………………………………….

                                                                                                           (data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Oświadczenie

 

 

…..................................................

imię i nazwisko

 

…..................................................

adres zamieszkania

 

 

Legitymujący/a się ….......................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

1. Mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy.

2. Nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

4. Posiadam pełną zdolność do czynności pranych i posiadam pełnię praw publicznych.

5. Obecnie nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne.

 

 

 

….......................................................

                                                                                                  data i podpis

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Punkt Konsultacyjny
Format: docx, 25.7 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.