Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
13°C

Regulamin rekrutacji i udziału w programie "Korpus Wsparia Seniorów" na rok 2023 - Moduł II

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU

W PROGRAMIE „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

na rok 2023 – MODUŁ II

 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

 

§ 1

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II oraz prawa i obowiązki uczestników.

1.     Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych tj. seniorów w  wieku 65 lat i więcej poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość.

2.     Program realizowany jest przez Gminę Czarne w imieniu której zadanie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne.

3.     Program finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z  późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

4.      Wszystkie osoby biorące udział w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II, otrzymają bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z  dostępem do usługi teleopieki, o którym mowa w § 3 regulaminu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

Program – oznacza program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z  rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, tel. 59 833 20 81, email: pomoc@opsczarne.pl

Wykonawca – firma realizująca zadanie.

Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w programie.

Pracownik realizatora - pracownik w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem

Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w programie.

Teleopieka - system, który umożliwia codzienną, zdalną opiekę nad Uczestnikami projektu.

Opaska – tzw. „opaska bezpieczeństwa”, urządzenie do teleopieki w formie opaski na  nadgarstek zapewniające łączność z Centrum Teleopieki.

Centrum Teleopieki – instytucja zapewniająca możliwość m.in. całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy, funkcjonująca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

Zakres wsparcia

1.      Program zakłada zapewnienie 25 uczestnikom formy wsparcia, jaką jest usługa teleopieki wraz z zakupem tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

2.     Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga.

3.     Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie ww. opaski jest uzależnione od dostępu sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania uczestnika. Opaska posiada indywidualny i niepowtarzalny numer i wyposażona jest w co najmniej trzy z  następujących funkcji:

a.     przycisk alarmowy SOS,

b.     detektor upadku,

c.      czujnik zdjęcia opaski,

d.     lokalizator GPS,

e.     funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

f.      funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

g.     funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

4.     Centrum Teleopieki funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.     W przypadku awarii opaski lub problemów technicznych związanych z użytkowaniem uczestnik informuje Realizatora w celu wymiany urządzenia lub jego naprawy. Realizator przekazuje zgłoszenie do Wykonawcy zadania.

 

§ 4

Warunki zakwalifikowania do udziału w programie

1.     Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria łącznie:

a.     zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Czarne,

b.     jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającymi z osobami bliskimi, które nie są w stanie jej zapewnić wystarczającego wsparcia,

c.      wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji programu.

§ 5

Ogólne zasady i warunki rekrutacji

1.     Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, płci i  niedyskryminacji.

2.     Rekrutacja będzie prowadzona od 3.07.2023r. do 14.07.2023r.

3.     Przy rekrutacji do Programu będzie brane pod uwagę w szczególności:

a.     spełnienie warunków wymienionych w § 4,

b.     pierwszeństwo w naborze do Programu będą miały osoby samotnie zamieszkujące o  znacznym ograniczeniu możliwości samodzielnego funkcjonowaniu.

4.     Po wyczerpaniu ilości miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa dla kandydatów.

5.     Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest pracownik Realizatora.

6.      Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do udziału w  Programie poprzez złożenie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne następujących dokumentów:

·        formularza zgłoszeniowego załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

·        oświadczenia użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu rekrutacji do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II załączonego jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

·        klauzuli informacyjnej załączonej jako załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Powyższe dokumenty można także przesłać na wyżej wskazany adres pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail: pomoc@opsczarne.pl.

 Dopuszcza się zgłoszenia przez opiekuna kandydata.

7.     Pracownik Realizatora przeprowadza weryfikację formalną danych zgłoszonego kandydata, w szczególności, czy spełnia kryteria określone w § 4 oraz przekazuje niezbędne dane tj. imię, nazwisko, telefon oraz adres do Wykonawcy programu.

8.     W przypadku stwierdzenia, że Kandydat nie spełnia kryteriów, realizator informuje go pisemnie o braku możliwości udziału w programie.

9.     Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie udostępniona Wykonawcy zadania.

10.  Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji.

 

§ 6

Zobowiązania i odpowiedzialność Uczestnika Programu za powierzony sprzęt.

1.     Uczestnik Projektu odpowiada za powierzone Urządzenie i zobowiązuje się używać je zgodnie z przeznaczeniem.

2.     Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę Urządzenia, będące wynikiem użytkowania tego Urządzenia w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

3.     Niedozwolone jest wyjmowanie z urządzeń kart SIM.

4.     Uczestnik Projektu po wygaśnięciu umowy wyda urządzenie pracownikowi realizatora programu bez uprzedniego wezwania w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.     Uczestnik zadania jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Regulamin dostępny jest na stronie www.ops.czarne.pl.

3.     Realizator zadania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz składania odpowiednich oświadczeń przez uczestnika projektu lub osobę wskazaną jako opiekuna uczestnika projektu. Informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej realizatora Programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1
Format: docx, 95.11 kB
Załącznik nr 3
Format: docx, 94.36 kB
Załącznik nr 2
Format: docx, 91.66 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.