Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
25°C

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus

Czarne, 29 czerwca 2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 

 

            W związku z art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

1.         Zamawiający: 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, tel./fax 59 83 32 081.

2.         Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.     Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

a)     przycisk alarmowy SOS,

b)     detektor upadku,

c)     czujnik zdjęcia opaski,

d)     lokalizator GPS,

e)     funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

f)      funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja),

g)     funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

2.     Zakup usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami. 

a)     obsługa systemu, sprawującego całodobową opiekę nad seniorami przez centrum monitoringu,

b)     utrzymanie centrum monitoringu w gotowości w okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników- dyspozytorów (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) gwarantujących ciągłość świadczenia usługi tj. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,

c)     wykonawca zobowiązany jest do dysponowania zasobami w postaci nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwalających na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy i udzielenie adekwatnej do sytuacji pomocy,

d)     stworzenie i skonfigurowanie bazy danych beneficjentów oraz bazy danych osób wskazanych przez nich do kontaktu, w sytuacji kiedy nie jest wymagane wezwanie służb ratunkowych.

3.     Realizacja punktu 1 oraz 2 niniejszego zapytania ofertowego winna być zgodna z  Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023r.

3.         Termin realizacji zamówienia: 

         Planowany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy lipiec 2023r. do 31 grudnia 2023r.

4.         Kryterium wyboru oferty:

1.     Cena- 80%

 

                                   najniższa cena oferowana brutto 

                                   spośród nieodrzuconych ofert

Ilość punktów = --------------------------------------------------------------  x 100 x waga kryterium

                                   Cena ofertowa brutto badanej oferty 

 

2.     Udokumentowane doświadczenie Wykonawcy potwierdzone referencjami (min. 100 opasek od stycznia 2022r.)- 20 %

Ilość opasek                           Liczba punktów

100-200                                  10 pkt

200 i więcej                           20 pkt

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

5.         Niezbędne wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.     Zamawiający wymaga, aby urządzenia wskazane w punkcie II ppkt. 1, niniejszego zapytania spełniały następujące kryteria:

a)     użyteczność dla osób o różnej sprawności,

b)     proste i intuicyjne użytkowanie,

c)     wyświetlacz odpowiedniej wielkości,

d)     wyposażenie urządzeń w kartę SIM oraz baterię wraz z zasilaniem,

e)     wbudowany mikrofon i głośnik z automatycznym trybem głośnomówiącym, umożliwiającym kontakt głosowy,

f)      sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń.

2.     Usługa wskazana w punkcie II ppkt 2, niniejszego zapytania obejmuje:

a)     zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, w celu utrzymania ciągłości opieki nad seniorami przez centrum monitoringu,

b)     pracownicy zatrudnieni, w ramach realizacji usługi obsługi centrum monitoringu, wini posiadać wykształcenie zgodne z programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 tj. Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: ratownika medycznego, opiekuna medycznego czy pielęgniarki,

c)     zapewnienie zaplecza technicznego w postaci sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzących z legalnego źródła, na którym będzie oparte funkcjonowanie centrum monitoringu,

d)     systemy teleinformatyczne użytkowane przez wykonawcę, powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami prawa.

6.         Informacje dodatkowe:

a)     niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy;

b)     otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego;

c)     po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

7.         Sposób przygotowania oferty: 

            Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami”. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

 

8.         Ofertę złożyć można 

 

            Osobiście u zamawiającego pok. nr 8, pocztą: ul. Leśna 4, 77 330 Czarne, pocztą elektroniczną na adres: pomoc@opsczarne.pl lub faksem: 59 83 32 081.

 

9.         Miejsce i termin złożenia oferty: 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, pok. nr 8, do dnia 5 lipca 2023r., do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby OPS w Czarnem).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kierownik OPS Czarne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Alina Stojak

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY 

DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe Wykonawcy (tel., fax., e-mail):

…………………………………………………………………………………………………………...

NIP/PESEL: …………………………………………………….  REGON: ……………………………

Oferuję, wykonanie zamówienia w kwocie brutto: …...………………………………………………zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………………).

Wartość zamówienia w wysokości netto: ……………………………………………………..………zł.

Wartość podatku VAT ……………………………………………………………………..…….……zł.

Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………………

W skład zamówienia wchodzi:

1.      Zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie brutto …………………………………………………………………………………………….zł.

2.      Zakup usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami w kwocie brutto ……………………………………………………………………………………………zł.

Oświadczam, iż akceptuję ramowe warunki realizacji umowy określone w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Do oferty załączam:

1.      ……………………………………….

2.      ……………………………………….

3.      ……………………………………….

4.      ……………………………………….

                                                                                                                                                                                                                       ………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                    (miejscowość, data, podpis Wykonawcy)

                                

..................................., dn. ..............................       

 

 

 

                   

Załącznik nr 2

 

 

Oświadczenie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, z siedzibą przy ul. Leśnej 4, 77-330 Czarne.

2. Z Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem mailowym pomoc@opsczarne.pl oraz telefonicznie pod numerem 59 83 32 081.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b RODO jako niezbędne do realizacji zadań określonych w Statucie OPS nadanym uchwałą nr 0007.56.2017 z  dnia 16 października 2017r. Rady Miejskiej w Czarnem.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie odrębnych przepisów prawa w celu ustalania prawa do świadczeń, a w poszczególnych przypadkach- na podstawie Pani/Pana zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.

5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informacyjną Administratorowi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 553 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14,poz.67).

7. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO,

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO.

8. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia. Konsekwencją niepodania przez  Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz przetworzeniu.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w pkt.1 Informacji.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (data i czytelny podpis) 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.