Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
deszcz
15°C

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ocena 0/5

Czarne, 09 maj 2024 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

W związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 

1.       Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, tel./fax 59 83 32 081.

2.       Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w szczególności na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju (m.in. autyzm dziecięcy, zespół downa) w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Czarne, w ramach których prowadzone byłoby uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Zgodnie z zaleceniami lekarzy dzieci wymagają terapii z pedagogiem, psychologiem, logopedą i terapii SI. W związku z powyższym OPS w Czarnem poszukuje specjalistów do prowadzenia:

a.       terapii logopedycznej;

3.       Termin realizacji zamówienia: maj 2024 grudzień 2024r.

4.       Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.       Niezbędne wymagania:

a.   posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, oligofrenopedagogika lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

·         szpitalu psychiatrycznym,

·         jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·         placówce terapii lub placówce oświatowej, do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

·         ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

·         zakładzie rehabilitacji,

·         innej jednostce niż ww. wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b.   posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;

c.    dotyczy specjalisty prowadzącego terapię pedagogiczną: posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

·         umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

·         kształtowania nawyków celowej aktywności;

·         prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Inne istotne warunki zamówienia:
a.     Warunki współpracy – umowa zlecenia.

b.     Szacunkowa liczba godzin do 7– podana liczba godzin jest wielkością szacunkową. Ilość zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego godzin świadczenia usługi wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb klientów.

c.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin (na podstawie karty czasu pracy oraz wystawionego rachunku).

d.     W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

e.      Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r., Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

Informacje dodatkowe:
·         niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy;

·         otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego;

·         po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem;

·         Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, co oznacza możliwość złożenia oferty na prowadzenie jednego rodzaju terapii wymienionych w punkcie 2 z określeniem liczby godzin możliwych do zrealizowania przez danego Wykonawcę.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 8, pocztą: ul. Leśna 4, 77 330 Czarne, pocztą elektroniczną na adres: pomoc@opsczarne.pl lub faksem: 59 83 32 081.
Miejsce i termin złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, pok. nr 8, do dnia 17 maja  2024 r., do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby OPS w Czarnem)
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

......................................, dn ..............................

…............................................................

 

................................................................

 

…............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

            

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie terapii ….................................. w wymiarze ……................. godzin tygodniowo za cenę brutto …………..…..……………. zł za 1 godzinę (60 minut) świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, słownie: ….......................................................................................................................................

1.       Termin realizacji zamówienia: .........................................................................................

2.       Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3.       Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

4.       Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

·     Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów, o których mowa w punkcie 5 ppkt a;

·     Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa w punkcie 5 ppkt a.

lub

·     Dokumenty potwierdzające zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 5 ppkt b oraz potwierdzenie posiadania możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

·     Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

oraz w przypadku złożenia oferty na prowadzenie terapii pedagogicznej:

·     dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie 5 ppkt c.

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

 

                                                                      ……….............................................................

                                                                               podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

..................................., dn. ..............................

                                       

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem,

 

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, z siedzibą przy ul. Leśnej 4, 77-330 Czarne.

2. Z Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem mailowym pomoc@opsczarne.pl oraz telefonicznie pod numerem 59 83 32 081.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. b RODO jako niezbędne do realizacji zadań określonych w Statucie OPS nadanym uchwałą nr 0007.56.2017z dnia 16 października 2017r. Rady Miejskiej w Czarnem.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie odrębnych przepisów prawa w celu ustalania prawa do świadczeń, a w poszczególnych przypadkach- na podstawie Pani/Pana zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.

5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informacyjną Administratorowi.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 553 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14,poz.67).

7. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do:

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO,

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO,

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO.

8. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia. Konsekwencją niepodania przez  Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz przetworzeniu.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w pkt.1 Informacji.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ………………………………….

                                                                                                           (data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

…..................................................

imię i nazwisko

 

…..................................................

adres zamieszkania

 

 

Legitymujący/a się ….......................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:

1. Mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy.

2. Nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona.

4. Posiadam pełną zdolność do czynności pranych i posiadam pełnię praw publicznych.

5. Obecnie nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne.

 

 

 

                                                                      ….......................................................

                                                                                                  data i podpis 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.