OPS Czarne

Regulamin rekrutacji i udziału w programie "Korpus Wsparia Seniorów" na rok 2023 - Moduł II

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU

W PROGRAMIE „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” 

na rok 2023 – MODUŁ II

 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

 

§ 1

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II oraz prawa i obowiązki uczestników.

1.     Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych tj. seniorów w  wieku 65 lat i więcej poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość.

2.     Program realizowany jest przez Gminę Czarne w imieniu której zadanie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne.

3.     Program finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z  późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

4.      Wszystkie osoby biorące udział w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II, otrzymają bezpłatny dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z  dostępem do usługi teleopieki, o którym mowa w § 3 regulaminu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

Program – oznacza program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z  rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne, tel. 59 833 20 81, email: pomoc@opsczarne.pl

Wykonawca – firma realizująca zadanie.

Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w programie.

Pracownik realizatora - pracownik w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem

Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w programie.

Teleopieka - system, który umożliwia codzienną, zdalną opiekę nad Uczestnikami projektu.

Opaska – tzw. „opaska bezpieczeństwa”, urządzenie do teleopieki w formie opaski na  nadgarstek zapewniające łączność z Centrum Teleopieki.

Centrum Teleopieki – instytucja zapewniająca możliwość m.in. całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy, funkcjonująca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

Zakres wsparcia

1.      Program zakłada zapewnienie 25 uczestnikom formy wsparcia, jaką jest usługa teleopieki wraz z zakupem tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

2.     Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe – jeśli sytuacja tego wymaga.

3.     Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie ww. opaski jest uzależnione od dostępu sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania uczestnika. Opaska posiada indywidualny i niepowtarzalny numer i wyposażona jest w co najmniej trzy z  następujących funkcji:

a.     przycisk alarmowy SOS,

b.     detektor upadku,

c.      czujnik zdjęcia opaski,

d.     lokalizator GPS,

e.     funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

f.      funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

g.     funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

4.     Centrum Teleopieki funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.     W przypadku awarii opaski lub problemów technicznych związanych z użytkowaniem uczestnik informuje Realizatora w celu wymiany urządzenia lub jego naprawy. Realizator przekazuje zgłoszenie do Wykonawcy zadania.

 

§ 4

Warunki zakwalifikowania do udziału w programie

1.     Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria łącznie:

a.     zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Czarne,

b.     jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającymi z osobami bliskimi, które nie są w stanie jej zapewnić wystarczającego wsparcia,

c.      wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji programu.

§ 5

Ogólne zasady i warunki rekrutacji

1.     Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, płci i  niedyskryminacji.

2.     Rekrutacja będzie prowadzona od 3.07.2023r. do 14.07.2023r.

3.     Przy rekrutacji do Programu będzie brane pod uwagę w szczególności:

a.     spełnienie warunków wymienionych w § 4,

b.     pierwszeństwo w naborze do Programu będą miały osoby samotnie zamieszkujące o  znacznym ograniczeniu możliwości samodzielnego funkcjonowaniu.

4.     Po wyczerpaniu ilości miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa dla kandydatów.

5.     Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest pracownik Realizatora.

6.      Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zgłoszenie się do udziału w  Programie poprzez złożenie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne następujących dokumentów:

·        formularza zgłoszeniowego załączonego jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

·        oświadczenia użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu rekrutacji do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II załączonego jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

·        klauzuli informacyjnej załączonej jako załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

Powyższe dokumenty można także przesłać na wyżej wskazany adres pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail: pomoc@opsczarne.pl.

 Dopuszcza się zgłoszenia przez opiekuna kandydata.

7.     Pracownik Realizatora przeprowadza weryfikację formalną danych zgłoszonego kandydata, w szczególności, czy spełnia kryteria określone w § 4 oraz przekazuje niezbędne dane tj. imię, nazwisko, telefon oraz adres do Wykonawcy programu.

8.     W przypadku stwierdzenia, że Kandydat nie spełnia kryteriów, realizator informuje go pisemnie o braku możliwości udziału w programie.

9.     Lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie udostępniona Wykonawcy zadania.

10.  Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji.

 

§ 6

Zobowiązania i odpowiedzialność Uczestnika Programu za powierzony sprzęt.

1.     Uczestnik Projektu odpowiada za powierzone Urządzenie i zobowiązuje się używać je zgodnie z przeznaczeniem.

2.     Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę Urządzenia, będące wynikiem użytkowania tego Urządzenia w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

3.     Niedozwolone jest wyjmowanie z urządzeń kart SIM.

4.     Uczestnik Projektu po wygaśnięciu umowy wyda urządzenie pracownikowi realizatora programu bez uprzedniego wezwania w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1.     Uczestnik zadania jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Regulamin dostępny jest na stronie www.ops.czarne.pl.

3.     Realizator zadania zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz składania odpowiednich oświadczeń przez uczestnika projektu lub osobę wskazaną jako opiekuna uczestnika projektu. Informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej realizatora Programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1
Format: docx, 95.11 kB
Załącznik nr 3
Format: docx, 94.36 kB
Załącznik nr 2
Format: docx, 91.66 kB