Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
deszcz
23°C

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021

Ocena 0/5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021


 1. 1.     Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:
 • jest obywatelem polskim, lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. 2.     Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

 

Niezbędne jest potwierdzenie posiadanie jednej z nw. kwalifikacji zawodowych:

 

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowej – edycja 2021, stanowiącej załącznik nr 4);

b) osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

 1. 3.     Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c) komunikatywność, empatia, życzliwość.

e) dyspozycyjność mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód,

 1. 4.     Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest moja zgoda”.

 

 1. 5.     Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia -  umowa zlecenie w trakcie realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana będzie w okresie od czerwca 2021 r. do grudnia  2021 r.
 • praca na terenie Miasta i Gminy Czarne (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).

 

 1. 6.       Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy Czarne.

 

 

 

 1. 7.     Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czarnem, ul. Leśna 4, pok.  Nr 8 w terminie do 30.05.2021r. do godz. 13:00

w zamkniętej kopercie, osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub listem poleconym
z napisem: „Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej”

 1. 8.     Rozstrzygnięcie zaproszenia do składania ofert przewidywane jest  31.05.2021 r.
 2. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        w Czarnem

                                                                                          Alina Stojak

 

 

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ul. Leśna 4, 77-330 Czarne;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisku pracy (art.6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 3. W przypadku wygrania zaproszenia do składania ofert, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem przez okres co najmniej 3 miesięcy;

a)     Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

b)     W przypadku wygrania zaproszenia do składania ofert, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej;

c)     Dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne w zaproszenia do składania ofert będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 1. Pozostałe dokumenty aplikacyjne – w przypadku, gdy Pani/Pan nie zgłosi się po ich odbiór, zostaną komisyjne zniszczone po upływie miesiąca od daty zakończenia konkursu;
 2. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO;
 4. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów praw jest niezbędne, zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych niewynikających z przepisów jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………..

     Zapoznałem/łam się

 

 

 

 

 

 

TREŚĆ OFERTY

 

 1. 1.     Nazwisko i imię wykonawcy…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

 1. 2.     Adres wykonawcy……………………………………………………………………...
 2. 3.     PESEL wykonawcy…………………………………………………………………….
 3. 4.     Nr rachunku bankowego wykonawcy………………………………………………...
 4. 5.     Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto ………………za 1 godzinę (słownie ……………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 1. 6.     Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i spełniam warunki w nim określone
 2. 7.     Termin realizacji zamówienia…………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Dnia:………………………….

                                                                         …………………………………………..

                                                                          Czytelny podpis wykonawcy

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Format: doc, 139.5 kB
Załaczniki do zaproszenia
Format: docx, 104.18 kB
powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.