OPS Czarne
Powróć do: Projekty i programy

Działalność Klubu „Senior+” w Nadziejewie w 2021 roku

Działalność Klubu „Senior+” w Nadziejewie w 2021 roku

 

 

Klub „Senior+” w Nadziejewie to miejsce spotkań osób w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny Gminy Czarne. Seniorzy spotykają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W zależności od pomysłów członków Klubu oraz możliwości finansowych organizowane są zajęcia gimnastyczne, kulinarno-dietetyczne , zabawy taneczne, wyjazdy do kina, zajęcia manualne.

Aby zapewnić atrakcyjne zajęcia seniorom, oprócz samodzielnej działalności klubu, podejmowane były różne inicjatywy w porozumieniu z Czarneńskim Centrum Kultury, ze Stowarzyszeniem „Inspiracja” oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Nadziejewie.

Stowarzyszenie „Inspiracja” przy współpracy z Czarneńskim Centrum Kultury realizował projekt pod nazwą „Seniorzy w akcji-pokonać bariery” dofinansowany z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. W ramach tego projektu w Klubie „Senior+” w Nadziejewie seniorzy skorzystali ze szkoleń w ramach trzech filarów.

Pierwszym z nich były „Kompetencje”, podczas których seniorzy wzmocnili i rozwinęli swoje umiejętności poznawcze oraz ćwiczyli pamięć i koncentrację. Ważnym elementem tych spotkań okazały się ćwiczenia sensoryczne oraz stymulujące prawą i lewą półkulę mózgu. Wzmacniana była także koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz wdrażane były proste techniki pamięciowe. Seniorzy bardzo chętnie podejmowali wysiłek intelektualny, aktywnie uczestnicząc w warsztatach. W podsumowaniu określili te zajęcia jako ciekawe, rozwijające i bardzo potrzebne osobom w wieku senioralnym.

W ramach drugiego filaru „Bezpieczeństwo” zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami policji. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można paść ofiarą przestępstwa oraz przekazanie im informacji, jak należy postępować w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania policjantka edukowała seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starsze i samotne wybierają jako swoje ofiary. Pokazane zostały metody, jakie najczęściej stosują oszuści, w tym m.in. metodę „na wnuczka”, „na pracownika socjalnego”, „na policjanta” i „na hydraulika”. Dzięki temu spotkaniu seniorzy mieli okazję dowiedzieć się jak można ochronić mieszkanie przed włamaniem. Upowszechniono również wiedzę na temat numeru alarmowego 112. Przy okazji tego spotkania poruszona została także kwestia bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Prowadząca zajęcia przypomniała uczestnikom o obowiązku używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza po zmierzchu i poza obszarem zabudowanym oraz o podstawowych zasadach poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Na koniec spotkania przekazane zostały uczestnikom elementy odblaskowe oraz ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Seniorzy z klubu z Nadziejewa mieli także okazję spotkać się  z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnego w celu przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy. Podczas spotkania strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczy potrzebny do udzielenia pierwszej pomocy oraz omówili podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Następnie odbył się pokaz działań ratowniczych, w których czynnie uczestniczyli seniorzy.

W ramach trzeciego filaru odbyły się warsztaty i potkania edukacyjne pod nazwą „Aktywne działanie”. Podczas tych spotkań seniorzy mogli się dowiedzieć jak odżywić organizm w naturalny sposób, aby dostarczyć organizmowi pełnowartościowych składników odżywczych i witamin. Wspólnie z dietetykiem przygotowali różne koktajle na bazie mleka kokosowego i maślanki, które zakończone były degustacją. Również zajęcia z aktywności fizycznej, na których seniorom zaproponowane zostały sportowo-rekreacyjne formy aktywnego spędzania czasu, dla poprawy wytrzymałości, zwiększenia siły i masy mięśniowej, zwiększenia gibkości i poprawy koordynacji ruchowej. Seniorzy zdali sobie sprawę, że podtrzymanie i podnoszenie jak najdłużej kondycji psychofizycznej i ruchowej przyczyni się do dłuższego cieszenia się dobrym zdrowiem.

Warsztaty, które zostały przeprowadzone w ramach projektu:

-Warsztaty w ramach filaru „Kompetencje” - ćwiczeniaz zakresu treningu pamięci oraz rozwoju osobistego,

-Warsztaty edukacyjne w ramach bezpieczeństwa – spotkanie z przedstawicielem policji nadkom. Iwoną Woźniak z KPP Człuchów,

-Warsztaty w ramach filaru „Kompetencje” – ćwiczenia podnoszące kompetencje społeczne seniorów w obszarze integracji i komunikacji interpersonalnej,

-Warsztaty w ramach filaru „Kompetencje” – ćwiczenia sensoryczne stymulujące prawą i lewą półkulę mózgu i wzmacniające koordynację wzrokowo-ruchową,

-Warsztaty w ramach filaru „Kompetencje” – ćwiczenia z zakresu technik pamięciowych, trening umiejętności poznawczych,

-Warsztaty edukacyjne w ramach bezpieczeństwa – spotkanie ze strażakami OSP w Czarnem - nauka pierwszej pomocy,

-Warsztaty dietetyczno–kulinarne,

-Warsztaty z aktywności fizycznej,

-Warsztaty z aktywności fizycznej,

-Warsztaty dietetyczno-kulinarne i z aktywności fizycznej.

Kolejnym projektem zrealizowanym w Klubie „Senior+” w Nadziejewie był cykl spotkań  zorganizowanych w ramach profilaktyki i strategii rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy. Odbyły się spotkania z terapeutą ds. przemocy, terapeutą ds. uzależnień oraz psychologiem.

Na spotkaniu z terapeutą ds. przemocy zostały omówione z seniorami następujące zagadnienia:

-Co to jest przemoc?

-Rodzaje przemocy.

-Cykle przemocy.

-Skąd się biorą zachowania agresywne?

-Pomoc osobom uwikłanym w przemoc.

Seniorzy na warsztatach z terapeutą dowiedzieli się: czym jest przemoc, po czym poznać, że ktoś stosuje przemoc oraz po czym poznać, że ktoś doznaje przemocy. Wyjaśnione zostały rodzaje przemocy (fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna) oraz pojęcia stosowane przy omawianiu cyklów przemocy, a więc: budowanie napięcia, agresywny atak i okres miodowego miesiąca. Seniorzy zadawali pytania na nurtujące ich sprawy. Zostały wyjaśnione kwestie typu: co to jest złość?, dlaczego wybieramy złość?, jak sobie radzić ze złością?, różnica między złością a agresją. Seniorzy zdobyli też wiedzę w jaki sposób pomóc osobom uwikłanym w przemoc oraz jakie są instytucje pomocowe oraz kroki prawne.

Kolejnym spotkaniem był warsztat z terapeutą ds. uzależnień. Temat spotkania było uzależnienie od alkoholu, jego objawy i fazy oraz formy pomocy osobom uzależnionym. Spotkanie miało formę dyskusji pomiędzy terapeutą a seniorami. Tematem przewodnim było opisanie jak widzą alkoholika inni, kto to jest alkoholik i dlaczego alkoholizm to choroba. Zostały także przedstawione uczestnikom spotkania możliwe formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na terenie Gminy Czarne oraz poza nią.

Ostatnim z cyklu trzech spotkań na temat uzależnień i przemocy były warsztaty z psychologiem. Tym razem zajęcia miały formę pogadanki na temat pozytywnego myślenia, zmiany małymi krokami swoich złych nawyków oraz form odstresowywania się przy użyciu pozytywnych i konstruktywnych technik relaksacji.

Kolejnym cyklem warsztatów, tym razem w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Inspiracja” były warsztaty z wyplatania sznurkiem tzw. makrama. Seniorom bardzo przypadły do gustu te zajęcia, zwłaszcza seniorkom, a po zakończeniu projektu pt. „Piórka ze sznurka” seniorki nadal kontynuują wyplatanie w ramach makramy różnych pięknych rzeczy.

Oprócz tych projektów dla 5 chętnych uczestników klubu zaproponowane zostały indywidualne konsultacje telefoniczne z dietetykiem. Projekt był realizowany ze środków Województwa Pomorskiego pt. „Innowacyjne formy pomocy świadczonej przez Bank Żywności w Chojnicach.” Do projektu wytypowane zostały osoby, które ze względu na stan zdrowia i/lub status materialny najbardziej potrzebowali takiego wsparcia. Ułatwieniem dla seniorów było to, że konsultacje z dietetykiem w formie rozmów telefonicznych nie wymagało od seniorów wychodzenia z domów, obsługiwania nowoczesnych technologii i co najważniejsze nie obciążały domowego budżetu seniorów.

Klub „Senior+” w Nadziejewie oprócz stałych zajęć obejmujących różnorodne formy działania uczestniczył również w okolicznościowych spotkaniach o zasięgu wewnątrzorganizacyjnym jakim był wyjazd do kina „Wolność” w Szczecinku na seans filmowy pt. „To musi być miłość”, który seniorom przypadł bardzo do gustu.

Zostały także zorganizowane okolicznościowe imprezy takie jak Dzień Seniora, Andrzejki i Mikołajki. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia seniorzy piekli i ozdabiali pierniki, a także wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nadziejewa została zorganizowana Wigilia w świetlicy Klubu.

Większość zajęć w „Klubie Senior+” w Nadziejewie miała postać zajęć stałych organizowanych według pewnego harmonogramu. To w większości seniorzy wraz z opiekunem Klubu planowali zajęcia na nadchodzący tydzień z góry. Celem zajęć była poprawa jakości życia seniorów poprzez propagowanie aktywności psychofizycznej, tworzenie okazji do wspólnych przeżyć, do zwiększenia aktywizacji seniorów w środowisku lokalnym, wzmacnianie więzi oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Udział seniorów w zajęciach Klubu pomógł im rozwinąć zainteresowania, odkrywano różne talenty seniorów, pobudzano twórcze myślenie. Seniorzy spędzali wolny czas na działaniach, które sprawiają im przyjemność i zadowolenie. W wyżej wymienionym zakresie przeprowadzono:

-zajęcia manualne, które wśród seniorów cieszą się dużym zainteresowaniem, rozwijające sprawność manualną, pobudzające wyobraźnię, zadania realizowano poprzez wykonywanie różnego rodzaju dekoracji typu stroiki świąteczne, kartki okolicznościowe, ozdoby z papieru, ozdabiano słoiki, wykonywano prace ze sznurka, kwietniki, ozdoby na imprezy okolicznościowe;

-zajęcia kulinarne, ukierunkowane na przekazywanie przez seniorów tajników dawnych przepisów, a także próbowania przez seniorów przepisów nowoczesnej kuchni, ukierunkowanej na zdrowe nawyki żywieniowe, na zajęciach przygotowywane byłe posiłki na imprezy okolicznościowe oraz pieczenie ciast, wszystko to odbywało się pod czujnym okiem opiekuna Klubu, który służył pomocą w razie jakichkolwiek trudności,

-zajęcia ruchowe, które seniorzy wykonywali przy użyciu sprzętu do ćwiczeń dostępnego w Klubie „Senior+”, zajęcia prowadzone były z opiekunem Klubu, który korzystał z dostępnych dla seniorów ćwiczeń w internecie, a także z instruktorem, seniorzy w czasie sprzyjającej pogody korzystali ze spacerów i ruchu na świeżym powietrzu,

-gry i zabawy stolikowe, których celem jest usprawnianie pamięci i aktywności psychicznej, seniorzy w Klubie mają do dyspozycji różnego rodzaju gry towarzyskie, krzyżówki, rebusy, sudoku, puzzle, na zajęciach chętnie oglądano seriale telewizyjne i oglądano wiadomości, seniorzy rozmawiali o sytuacji w kraju i za granicą oraz na inne aktualne tematy, co z pewnością służyło seniorom do zacieśniania więzi pomiędzy członkami Klubu.

Oto kilka kadr z imprez i zajęć z udziałem Klubu „Senior+” w Nadziejewie

Spotkanie z bibliotekarką

Warsztaty dietetyczno-kulinarne i relakscyjne

Warsztaty z wyplatania makramy

Dzień Seniora w Klubie „Senior+”

Wyjazd do kina w Szczecinku

 

sporządziła:

Magdalena Strehlau

Kierownik Klubu Senior + w Nadziejewie